Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky v oblasti
volnočasových aktivit

Obsah kurzu

Kurz celoživotního vzdělávání - volnočasové aktivity je zaměřen na utváření a rozvíjení profesních dovedností nezbytných k navozování různorodých činností pro aktivní využití volného času. Studium umožní absolventům stát se plně kvalifikovanými praktickými provozovateli volnočasových aktivit ve vybraných zařízeních a získat pracovní uplatnění v různých typech institucí souvisejících přímo nebo nepřímo s volným časem a jeho kvalitním naplněním. Mohou pracovat jako:

 • odborní pracovníci center volného času dětí a mládeže;
 • výchovní pracovníci v resortu školství;
 • odborní pracovníci v rekreační a masové tělovýchově;
 • odborní pedagogové volného času v letních táborech dětí a rekreačních zařízeních;
 • pedagogové v zařízeních zdravotní a sociální péče;
 • pracovníci v zařízeních cestovního ruchu;
 • pracovníci pro volný čas v lázeňských střediscích;
 • manažeři volného času dospělých.

  Obsah je rozvržen do dvou ročních kurzů. Po absolvování obou kurzů budou úspěšní absolventi přijati do třetího bakalářského studijního programu Sportovní a volnočasový pedagog. Podle 552/2005 Sb. (§ 48 až 50) jim budou uznány kredity, které získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia na vysoké škole. Po absolvování třetího roku studia na VŠ mohou získat titul Bc.

  Studijní plán prvního kurzu zahrnuje tři skupiny předmětů. První skupina zahrnuje předměty všeobecně vzdělávací. Vědomostí a dovedností z pedagogiky, psychologie, komunikace a rétoriky povedou frekventanty kurzu k pochopení sebe sama, seznámí je s pedagogickými a psychologickými východisky didaktických situací a s možnostmi jejich řešení, připraví je na samostatné vedení vybraných volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých.

  Vzhledem k tomu, že s realizací aktivit ve volném čase souvisejí i otázky bezpečnosti a právní odpovědnosti, je do výuky zařazen i předmět Právo a sport.

  Znalosti částí lidského těla získané v Anatomii mohou studenti využít při výuce a řízení sportovních činností. V Základech první pomoci získají studenti dovednost jednat adekvátně a efektivně v situacích, kdy dojde ke zranění při provozování volnočasových aktivit i v běžném životě.

  Další skupina předmětů je zaměřená na odbornou profilaci studentů. Předměty Dramatická výchova a Literární výchova jsou zaměřené na osobnostně sociální rozvoj jednotlivce. Působí prostřednictvím prvků a postupů tvořivé dramatiky, jež v sobě integruje i literaturu, hudbu a výtvarné umění. V obsahu a metodách se doplňují s poznatky a principy pedagogiky a psychologie. Využívají simulačních a rolových her k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti i sebe sama.

  Skupina výtvarných předmětů směřují k rozvoji osobnosti a ke znovuobjevování vztahu k tradičním materiálům, které nás i dnes běžně obklopují. Tvořivá setkávání s materiály umožní studentům získávat řadu zkušeností a námětů, využitelných při arteterapii a otevírají jim cesty k rukodělným aktivitám s dětmi i dospělými v zařízeních pro volný čas.

  Předměty zaměřené na všeobecný rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti a na osvojování metodických postupů nácviku sportovních dovedností využitelných u různých věkových skupin jsou v učebním plánu kurzu jsou zastoupeny Sportovními hrami a Plaváním.

  Rozvíjení dalších sportovních činností je zahrnuto i v předmětu Pobyt v přírodě, v němž se studenti naučí se aplikovat široké spektrum pohybových dovedností a zdravotně kondičních a regeneračních činností v přírodním prostředí. Předmět integruje geografické, historické, kulturní a přírodovědné poznatky a dovednosti spolu se základy praktické turistiky. Studenti se seznámí se základními teoretickými vědomostmi a s praktickými dovednostmi pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě. Výuka bude realizována formou soustředění v přírodním prostředí, ve kterém budou mít studenti možnost aplikovat získané teoretické vědomosti a dovednosti přímo v terénní praxi.

  Praktickou aplikaci vědomostí a dovedností z všeobecných předmětů a dalších profilujících předmětů v reálných situacích umožňuje studentům odborná praxe. V průběhu studia bude realizována v různých institucích a zařízeních pro volný čas.

  Základní charakteristikou tohoto studia je jeho výrazně dovednostní charakter. Teoretické poznatky se tak stanou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů.

  V souladu s studijním plánem studenti získají v prvním roce studia tři osvědčení: Pobyt v přírodě, Dramatická výchova, Výtvarná výchova.

  V průběhu studia získají studenti tohoto oboru v oblasti biomedicínských předmětů nejen základní, ale i prohloubené a specifické znalosti a dovednosti, které jim umožní přípravu a realizaci pohybových programů pro práci se zdravými i zdravotně oslabenými jedinci.

  Studenti získají základní vědomosti a především praktické dovednosti v preventivně zdravotní a rekondiční oblasti a v oblasti sportu pro všechny. Vhodným výběrem z řady povinně volitelných a volitelných předmětů mohou získat i základní dovednosti pro řízení tréninkového procesu ve vybraných sportovních disciplínách.

  Specifické cíle studia v oboru Sportovní a volnočasový pedagog směřují k zvládnutí pedagogických a psychologických principů nezbytných k pochopení individuálních a skupinových zvláštností chování a jednání dětí, mládeže i dospělých a jejich využití při přípravě a realizaci zájmových činností.

  Vymezení cílů vychází z předpokladu, že profese budoucích absolventů bude mít výrazně činnostní charakter. Teoretické poznatky jsou především východiskem pro osvojování a prohlubování žádoucích profesních dovedností a postojů, které si studenti upevňují v souběžně probíhající praxi. Při výuce bude kladen důraz na rozvoj samostatnosti a tvořivosti, protože ani nejvariabilnější vzdělávací program nemůže připravit absolventy na všechny situace, se kterými se v reálné praxi mohou setkat.

  Absolventi dokáží nejen vyhledat adekvátní volnočasové aktivity pro vybranou skupinu zájemců i jednotlivce, poskytnout jim odbornou konzultaci, ale dokáží tyto aktivity také projektovat, realizovat a organizačně zajišťovat. V rámci povinně volitelných předmětů budou rozvíjeny sociální dovednosti nezbytné pro práci s minoritními skupinami a znevýhodněnými jedinci.

  Rozpis předmětů a jejich hodinových dotací pro celé studium. Po prvním a druhém roce získáte automaticky Osvědčení, která jsou napsána pod tabulkou. V rozpise ještě může dojít k malým změnám.

 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.